PROPOZYCJA SZKOLEŃ : luty – marzec 2014 r.

 

Kompetencje trenerskie w pracy z grupą, prowadzeniu wystąpień publicznych i prezentacji
Odbiorcy szkolenia doradcy zawodowi pracujący z grupą, liderzy klubów pracy, osoby prowadzące spotkania, wystąpienia publiczne i prezentacje, trenerzy pracujący i chcący podjąć tę pracę
Termin 12-14 marzec 2014 r. (środa – piątek) Przyjazd uczestników we wtorek (11.03.2014) w godzinach popołudniowych. Rozpoczęcie zajęć: 12.03.2014 r., godz. 9.00.W cenie szkolenia nocleg z wtorku na środę, pierwsze świadczenie – kolacja w dniu 11.03.2014 r., godz. 18.00)
Cel szkolenia - rozwój kompetencji trenerskich- nabycie umiejętności planowania, przygotowania, realizacji i ewaluacji szkoleń i spotkań grupowych
Miejsce szkolenia Kraków, Hotel „ATRIUM”, ul. Krzywa 7, tel.: 12-430-02-03 www: hotelatrium.com.pl (ok. 500 m od dworców PKP, PKS, Rynku)
Bloki tematyczne 1. Zawód – trener, czyli profil kompetencyjny trenera, pojęcie kompetencji, trener przez pryzmat ról.2. Psychologia uczenia się osób dorosłych – zasady, metody, cele, efektywne nauczanie dorosłych, różnice indywidualne w uczeniu się, bariery w uczeniu się dorosłych.3. Metodologia prowadzenia szkoleń – budowanie projektu szkoleniowego, rozpoznawanie potrzeb uczestników, formułowanie celów szkolenia, techniki pracy z grupą, metody ewaluacji szkoleń.4. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy trenera – zasady, cel, metody przygotowywania się, czyli jak to robić?5. Specyfika pracy z grupą – metody pobudzania do aktywności, zainteresowanie tematem i motywowanie do pracy, wytrwałość w dążeniu do celu, dynamika grupy, role w grupie, trudne sytuacje szkoleniowe i współpraca trenera z grupą, rola emocji w procesie szkoleniowym, sztuka opracowywania materiałów szkoleniowych.6. Komunikacyjne umiejętności trenera – sztuka skutecznej komunikacji, aktywne słuchanie, elementy komunikacji niewerbalnej.

7. Etyka w pracy trenera.

Pełna treść oferty  Kompetencje-trenerskie-w-pracy-z-grupą-prowadzeniu-wystąpień-publicznych-i-prezentacji

 

Poradnictwo indywidualne dla liderów klubów pracy oraz innych pracowników merytorycznych świadczących usługi na rzecz klientów urzędu pracy  – szkolenie warsztatowe
Odbiorcy szkolenia Kluczowi pracownicy urzędów pracy przewidziani do pracy na stanowisku doradcy klienta indywidualnego
Termin 12-14 marzec 2014 r. (środa – piątek) Przyjazd uczestników we wtorek (11.03.2014) w godzinach popołudniowych. Rozpoczęcie zajęć: 12.03.2014 r., godz. 9.00.W cenie szkolenia nocleg z wtorku na środę, pierwsze świadczenie – kolacja w dniu 11.03.2014 r., godz. 18.00)
Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji usług poradnictwa indywidualnego.Nabycie umiejętności prowadzenia indywidualnej rozmowy doradczej z klientem PUP. Poznanie warsztatu pracy wykorzystywanego w poradnictwie indywidualnym
Miejsce szkolenia Kraków, Hotel „ATRIUM”, ul. Krzywa 7, tel.: 12-430-02-03 www: hotelatrium.com.pl (ok. 500 m od dworców PKP, PKS, Rynku)
Bloki tematyczne
MODUŁ I: Rozmowa doradcza jako podstawowe narzędzie w pracy doradcy zawodowego
1. Technika prowadzenia rozmowy:-    Werbalne środki kształtowania rozmowy-    Pozawerbalne środki kształtowania rozmowy-
2. Rozmowa doradcza (porada):-    Przygotowanie do rozmowy doradczej.-    Rozpoczęcie rozmowy.-    Wyjaśnienie sprawy.-    Planowanie dalszego sposobu postępowania.-    Zbieranie danych.-    Interpretacja.-    Podstawy procesu decyzyjnego.-    Pomoc doradcy w podjęciu decyzji zawodowej.
3. Diagnoza problemu zawodowego klienta:-    Wybór lub zmiana zawodu.-    Uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych.-    Wybór kierunku kształcenia lub szkolenia.-    Planowanie rozwoju zawodowego.-    Rozwój umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.-    Wybór  miejsca pracy.-    Wybór formy pomocy określonej w ustawie.
4. Specyfika pracy indywidualnej z różnymi klientami:-    Osoby poniżej 30 r.życia.-    Osoby powyżej 50 r. życia.-    Osoby niepełnosprawne.-    Osoby długotrwale bezrobotne.
5. Sytuacje trudne w pracy indywidualnej z klientem i sposoby radzenia sobie z nimi. -    Radzenie sobie z atakiem i krytyką.-    Odmawianie.
2)MODUŁ II: Warsztat pracy wykorzystywany w poradnictwie indywidualnym (stosowanie wybranych metod i technik)-    Komunikacja interpersonalna.-    Aktywne słuchanie.-    Asertywność.-    Motywowanie i podnoszenie poczucia wartości.-    Udzielanie informacji zwrotnych.
3) MODUŁ III:   Casy study – praca z przypadkami, metody diagnozy, przygotowanie do posługiwania się narzędziami wspomagającymi diagnozę.
 Pełna treść oferty  Poradnictwo indywidualne dla LKP…