NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

Aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP i współpraca z partnerami rynku pracy w świetle zmian ustawowych

 


Termin szkolenia: 1-3.09.2014
Miejsce szkolenia:  Kraków, Hotel „ATRIUM”, ul. Krzywa 7, tel.: 12-430-02-03, www: hotelatrium.com.pl (ok. 500 m od dworców PKP, PKS, Rynku)

Proponowane szkolenie adresowane jest do kluczowych pracowników pup, pełniących funkcję doradcy klienta, Rolą szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych ze świadczeniem usług aktywizacyjnych na rzecz bezrobotnych. Tematy zajęć obejmują kwestie dotyczące profilowania, doboru odpowiednich usług i instrumentów wspierających, prowadzenia współpracy z innymi instytucjami na rzecz doprowadzania bezrobotnych do zatrudnienia. Czyli zagadnienia ujęte w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia (…). W programie szkolenia uwzględniono głównie współpracę z takimi instytucjami, jak: OPS, prywatne agencje pośrednictwa pracy, instytucje szkoleniowe. Tematy szkolenia mają na celu uświadomienie pracownikom urzędów pracy nowych zadań ustawowych, a także uświadomienie ich ważnej roli w kształtowaniu postaw osób bezrobotnych oraz znaczenia współpracy z instytucjami r.p. świadczącymi usługi „wspólnym klientom” w celu ich aktywizacji.
Cel szkolenia:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności prowadzenia współpracy z klientami indywidualnymi oraz z partnerami rynku pracy, jako znaczących w wyprowadzaniu bezrobotnych na rynek pracy.
Cele szczegółowe:
·    Poznanie zmian ustawowych w zakresie aktywizacji osób zarejestrowanych.
·    Przygotowanie do pełnienia roli doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.
·    Zidentyfikowanie nowych instrumentów rynku pracy.
·    Pozyskanie wiedzy na temat celu i zasad profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.
·    Wyposażenie w umiejętność dobierania instrumentów i usług rynku pracy do sprofilowanych grup bezrobotnych.
·    Poznanie celu i zasad współpracy z partnerami rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w pup.